Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nederlands Definities

1.       Oliefans: opdracht-neemsters, die diensten levert in de vorm van een inspanningsverplichting en producten op basis van wederverkoop;

2.       Opdrachtgever: de afnemer of koper van een dienst en/of product van Young Living;

3.       (online)Diensten, workshops, gerelateerd aan  de producten van Young Living;

4.       Product: een aan een dienst gerelateerd product;

5.       Overmacht: een niet aan Oliefans toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Oliefans kan worden gevergd;

6.       Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of whatsapp bericht.

Geheel van afspraken

1.       Opdrachtgever dient vooraf te betalen. Lid van Oliefans stuurt (dus) vooraf een factuur. .

2.       Oliefans kan bij de uitvoering van de opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1.       Oliefans houdt informatie geheim over persoonlijke gegevens,  zoals gebruikersnamen

Wachtwoorden en emailadressen. Persoonlijke gegevens worden achter slot en grendel bewaard

en zullen verwijderd worden indien opdrachtgever dat verzoekt.

 Beperking aansprakelijkheid

1.       Leden van Oliefans zijn alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van Oliefans

2.       Oliefans is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen.

3.       Oliefans is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

4.       Deze gegevens verstrekt door opdracht neemster zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. De omschrijvingen met betrekking tot het gebruik en de werking van de etherische oliën vervangen niet de reguliere behandeling, medicatie of diagnose van een arts.

Overmacht

1.        In geval van tijdelijke overmacht komt Oliefans de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na.

2.       Opdrachtgever en Oliefans kunnen na overmacht de afspraken beiden herzien.

3.       Oliefans is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

Intellectuele eigendomsrechten

1.       Oliefans heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van         werken die door Oliefans ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever mag deze werken dus niet zonder toestemming van Oliefans bewerken, verveelvoudigen of openbaar maken.

Betaling

1.       Oliefans kan vooruitbetaling van het verschuldigde factuurbedrag verlangen.

2.       De betaaltermijn is overeengekomen in de verzonden factuur. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, herinnert Oliefans éénmalig om alsnog de betaling te voldoen. Blijft betaling dan nog steeds uit wordt er gezamenlijk overeengekomen voor een oplossing. Mocht dit niet lukken worden er juridische stappen ondernomen door Oliefans.

3.       Niet tijdige betaling geeft opdrachtnemer het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.   Bij niet komen opdagen van opdrachtgever zonder annulering wordt 100% inrekening gebracht Als opdrachtgever een reeds geplande dienst annuleert, betaalt opdrachtgever het volgende percentage van het overeengekomen bedrag bij workshop:

1. bij annulering tot 48 uur voor uitvoering: 0%

2. bij annulering binnen 48 uur voor uitvoering: 100%

3. Bij niet komen opdagen zonder annulering wordt ook 100% inrekening gebracht

Klachten en toepasselijk recht

1.       Bij klachten of ontevredenheid van de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever de eigen                  verantwoordelijkheid om deze zo spoedig mogelijk te melden, zodat er gekeken kan worden naar een oplossing.

2.       Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan Oliefans te worden gemeld. Opdrachtgever dient Oliefans een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen.

3.       Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.       Het geheel van afspraken valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.