Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING

Voor het verzenden van onze nieuwsbrief verwerken wij uw persoons-gegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkings-verantwoordelijken

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Hermien Rondeel, Wiebeke Rondeel en Saskia Themen

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt verstrek je ons uw persoonsgegevens om deze te kunnen verwerken. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

Persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens:
* . NAW-gegevens
* . Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
*   Geboortedatum
* . Geslacht
*   Eventueel je ID nummer bij Young Living
Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact, het versturen van de nieuwsbrief, eventueel contacten met het servicekantoor van Young Living t.b.v. de client en het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject en fakturering

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals het hoofdkantoor van Young Living in the UK.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat Uw persoons gegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van Uw persoonsgegevens.Daarom hebben wij passende beveilgngs maatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online diensten verlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:  info@oliefans.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op mei (2018)